پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشكده­ آموزش­هاي الكترونيكي

پایان نامه‌کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

عنوان :

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر نعمت اللهی

نگارنده:

 

**برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
         طرح مسأله 1
         سؤال اصلی پژوهش 2
         سؤالات فرعی پژوهش 2
         فرضیه‌ها 2
         ضرورت پژوهش 3
         پیشینه‌ی پژوهش 4
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش 4
         روش و ساختار پژوهش 5
فصل اول: كليات  
1-1-   بازشناسي مفاهيم اصلی 7
        1-1-1- اجاره 7
                 الف) اجاره در لغت 8
                ب) اجاره در اصطلاح 9
        1-1-2- اجیر 12
        1-1-3- مستأجر 13
1-2-        انواع اجاره 13
       1-2-1- اجاره­ي اشياء 13
       1-2-2- اجاره­ي حيوان 14
       1-2-3- اجاره­ي بشر (اشخاص) 14
      1-2-3-1- مفهوم و ماهيت اجاره­ي اشخاص 15
               الف) تمليكي يا عهدي بودن اجاره­ي اشخاص 15
              ب) ثمره­ي تمليكي يا عهدي بودن اجاره­ي اشخاص 18
      1-2-3-2- اقسام اجاره­ي اشخاص 19
              1-2-3-2-1- اجاره­ي خدمه و كارگران 20
  الف) اجير خاص 20
  ب) اجير عام (مطلق) 22
             1-2-3-2-2- اجاره­ي متصديان حمل و نقل 23
1-3-­ اركان اجاره­ي اشخاص 24
        1-3-1- متعاقدين 24
        1-3-2- ايجاب و قبول 26
        1-3-3- عوضان (مورد معامله) 26
               1-3-3-1- معوض (منفعت اقدام يا شخص) 27
                 1-3-3-2- عوض (اجرت) 28
1-4-  مقايسه­ي اجاره­ي اشخاص با برخي از قراردادهاي مشابه 29
       1-4-1- اجاره­ي اشخاص و تصدي حمل و نقل 29
       1-4-2- اجاره­ي اشخاص و قرارداد كار 30
               الف) تميز اجاره­ي اشخاص از قرارداد کار 31
                 ب) فايده­ي تمييز قرارداد كار از مقاطعه كاري 33
       1-4-3- اجاره­ي اشخاص و عقد استصناع 34
       1-4-4- اجاره­ي اشخاص و عقد وديعه 35
       1-4-5- اجاره­ي اشخاص و عقد وكالت 36
1-5- مفاهیم مرتبط 38
        1-5-1- مدعی و منکر 38
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر 39
                 ب)حکم مدعی و منکر 41
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
        1-5-2- تداعی

42                  الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر

43                  ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف

44                 فصل دوم : چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد

  2-1- اختلافات مربوط به عقد

48         2-1-1- اختلاف اجير و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره

48                  الف) اختلاف قبل از انجام كار

49                ب) اختلاف بعد از انجام كار

50         2-1-2- اختلاف در نو ع عقد

53                  2-1-2-1- اختلاف طرفين در اجاره و تبرّع

53                          الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار

55                       ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار

56
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله

59                2-1-2-3- اختلاف طرفين در اجاره و استيجار

60        2-1-3- اختلاف در كيفيت عقد

61                الف) اختلاف قبل از انجام كار

62                ب) اختلاف بعد از انجام كار

63        2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد

63                2-1-4-1- جريان اصل عدم يا اصل صحت

64                2-1-4-2- قلمرو اجراي اصل صحت

65                 2-1-4-3- قاعده­­ي كلي در اجراي اصل صحت

68         2-1-5- اختلاف در مدت عقد

69                2-1-5-1- اختلاف در مدت از حيث طول مدت زمان

70                 2-1-5-2- اختلاف در مدت از حيث تعيين و عدم تعيين

73 2-2- اختلاف در متعاقدين

76         2-2-1- اختلاف در شخص اجير يا مستأجر

76         2-2-2- اختلاف در تغيير و تبديل اجير و مستأجر

80 2-3- اختلاف در عوضين

83        2-3-1- اختلاف در منفعت (اقدام)

84                2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (اقدام)

84                       الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار

86                        ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار

87                 2-3-1-2- اختلاف در ميزان و مقدار اقدام

89         2-3-2- اختلاف در اجرت

91                2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت

91                2-3-2-2- اختلاف در تعيين اجرت

92                 2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت

93 فصل سوم : چگونگي حل اختلافات مربوط به اجراي عقد و آثار آن

  3-1- اختلاف در تعهدات اجير

96         3-1-1- اختلاف در انجام اقدام

97                3-1-1-1- تخلف از اصل اقدام

97                       الف) تخلف اجير از انجام كار بدون تعيين زمان

98                       ب) تخلف اجير از انجام كار در مدت مقرر

99                                  1-ب) تقاضاي اقدام و زمان به نحو وحدت مطلوب

99                               2-ب) تقاضاي اقدام و زمان به نحو تعدد مطلوب

100                3-1-1-2- تخلف از جزء اقدام

100         3-1-2- اختلاف در تسليم اقدام (موضوع كار)

103         3-1-3- اختلاف در حفظ كالا  تا زمان تحويل به مستأجر

105                الف) اختلاف در تلف

106                ب) اختلاف در تعدي و تفريط

106 3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر

112        3-2-1- اختلاف در قبض كالا و پذيرش كار

113        3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت

114         3-2-3- اختلاف در مخارج اجير  در مدت اجاره

116         3-2-4- اختلاف در هزينه­هاي مربوط به انجام كار

118 فصل چهارم : چگونگي حل اختلافات مربوط به خاتمه­ي عقد

  4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره

121        4-1-1- اختلاف طرفين در انقضاء مهلت معين

122        4-1-2- اختلاف طرفين در استيفاء منفعت

123        4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت يا استيفاء منفعت

124        4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد

124 4-2- اختلاف در فسخ اجاره

126        4-2-1- اختلاف در ثبوت خيار

126                 4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار

127                 4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام كار

130 4-3- اختلاف در انفساخ اجاره

131         4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجير

133         4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر اقدام

135                4-3-2-1- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتي موضوع اقدام)

136                4-3-2-2- عدم امكان قانوني و شرعي انجام كار

136                4-3-2-3- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره

137                 4-3-2-4- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار

138 4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره

139         4-4-1- سبب بطلان

140         4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ي اعمال

141                 الف) ضمان كار اجير

141                ب) عدم ضمان محل اقدام

143 نتیجه گیری

145 فهرست منابع

146

 

 

چکیده:

       قرارداد اجاره­ي اشخاص بعد از عقد بيع از پركاربرد­ترين عقود محسوب مي‌گردد و به همين دليل، بروز اختـلاف در اين عقد اجتناب ناپذير می باشد. اما با شناسايي اختلافات مي­توان تا حدود زيادي از بروز آن­ها جلوگيري كرد و يا در صورت بروز با روشي مناسب به اجراي عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ي آن به اين مهم مي­پردازد. در حل اختلافات اجير و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می گردد.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر

برای خواندن ادامه تکه هایی از متن پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 173

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***