پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی  گرایش توسعه روستایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تهران

 

                         دانشكده علوم اجتماعي

 

            بررسي مشاركت روستاييان درتوسعه كشاورزي

                                     (مطالعه موردي در استان كردستان)

 

 

                                 استادراهنما:دكترمصطفي ازكيا

 

                             استادمشاور:دكترمنصوروثوقي

 

                                 نگارش: 

 

 

 

  رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته جامعه شناسي توسعه روستايي

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

چکيده

 

1- فصل اول………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- طرح تحقيق:

مقدمه

بيان مسأله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سوال اساسي تحقيق

اهداف تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

2- فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………….16

آشنايي با منطقه مورد مطالعه

2-1- معرفي استان کردستان

2-2- معرفي شهرستان مريوان

2-3- معرفي روستاهاي مورد مطالعه

3- فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………36

3-1- ادبيات تحقيق:

3-1-1- ادبيات نظري

3-1-2- ادبيات تجربي

4-فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 84

4-1- روش تحقيق:

4-2- جامعه آماري

4-3- حوزه تحقيق

 

4-4- روش مطالعه

5- فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………104

5-1- تجزيه و تحليل داده‌ها:

 

6- فصل ششم…………………………………………………………………………………………………………………..132

6-1- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

پيوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….143

– نامه کشاورزان جامعه مورد مطالعه

– نظام های بهره‌برداري

– نمونه پرسشنامه

منابع…………………………………………………………………………………..163

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………168

عنوان انگليسي…………………………………………………………………………………172

 

 

چكيده:

با در نظر داشتن اين كه ايران در اقليم خشك و نيمه‌خشك قرار دارد، بهره گیری‌ي اقتصادي از عامل آب تأثیر مهمي در توليد محصولات كشاورزي دارد. دولت در اجراي سياست‌هاي برنامه‌ي دوم توسعه پروژه‌هايي را به مقصود ترويج روش‌هاي جديد آبياري در مناطق مستعد كشاورزي به مورد اجرا مي‌گذارد. يكي از اين پروژه‌ها اجراي آبياري تحت فشار در بخشي از اراضي كشاورزي چهار روستاي مرزي در شهرستان مريوان از توابع استان كردستان می باشد. اين پروژه جهت آبياري 304 هكتار از اراضي با حمايت دولت در سال1375 آغاز مي‌گردد و در سال1377 به پايان مي‌رسد و جهت مديريت و بهره‌برداري از آن به شركت تعاوني توليد روستايي واگذار مي‌گردد، اما كشاورزان پس از مدت اندكي در بهره گیری از پروژه استقبال نمي‌كنند و مشاركتي در نگهداري از تأسيسات، تجهيزات و مسايل مالي آن با همديگر نمي‌كنند. اين مسأله تبديل به معضلي اقتصادي و مالي براي كشاورزان، مديران شركت و سازمان‌هاي دولتي در منطقه مي‌گردد. اين مطالعه موضوع مذكور را از ديدگاه جامعه‌شناسي و بر اساس ديدگاه ساختي مورد بررسي قرار داده می باشد، سؤالات اوليه‌اي كه درمورد‌ي مسأله‌ي مذكور مطرح گرديد، عبارت بودند از:

 1. آيا بين عوامل درون‌گروهي از قبيل سنخيت فكري (گرايش آن‌ها به پديده‌هاي نو وكارهاي جمعي و تعاوني)، سنخيت اقتصادي و اجتماعي كشاورزان با مسأله عدم مشاركت آن‌ها در بهره‌برداري از سيستم آبياري جديد ارتباطي وجود داشته می باشد؟
 2. آيا بين عوامل برون‌گروهي از قبيل معايب فني، اقتصادي و اجتماعي سيستم آبياري جديد و مسأله عدم مشاركت در بهره‌برداري از آن ارتباطي وجود داشته می باشد؟
 3. آيا بين فرآيند و نحوه‌ي پذيرش سيستم توسط كشاورزان و مسأله‌ي عدم مشاركت در آن ارتباطي بوده می باشد؟
 4. آيا نوگرايي عملي و مشاركت عملي كشاورزان در زمينه‌ي امور عمومي روستا و فعاليت‌هاي كشاورزي بر مشاركت در بهره‌برداري از سيستم آبياري جديد تأثير داشته می باشد؟
 5. آيا اشتغال كشاورزان در فعاليت‌هاي غيركشاورزي بر مسأله‌ي عدم مشاركت آن‌ها در بهره گیری از سيستم آبياري جديد مؤثر بوده می باشد؟

اين تحقيق براي پاسخ به سؤالات مذكور، موضوع را از طريق پرسشنامه‌ي همراه با مصاحبه يا به اصطلاح به روش پيمايشي مورد بررسي قرار داد.

جامعه‌ي آماري 218 كشاورز بود كه از طريق فرمول كوكران 141 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گيري طبقه‌اي انتخاب شدند.

آزمون‌هاي آماري مورد بهره گیری عبارت بودند از: ضريب همبستگي پيرسون، كاي اسكور، تحليل عامل، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير.

واژه‌هاي کليدي عبارتند از: مشارکت، سنخيت فکري، سنخيت اجتماعي، سنخيت اقتصادي، معايب پروژه و فرآيند پذيرش.

نتايج مطالعه

نتايج به دست آمده از مطالعه به دو بخش توصيفي و استنباطي تقسيم مي‌گردد كه در زير به گونه اختصار به هر يك از آن‌ها تصریح مي‌كنيم.

الف) نتايج توصيفي

 1. اكثريت كشاورزان مورد مطالعه همگني‌شان در بعد گرايش فكري به پديده‌ي مشاركت و تعاون زيادومثبت بوده می باشد، اما در بعد اجتماعي و اقتصادي سنخيت‌شان درسطح پايين بوده می باشد.
 2. از مجموع شاخص‌هاي مربوط به عوامل برون‌گروهي يا به عبارت ديگر معايب سيستم آبياري جديد، داده‌ها اين را نشان مي‌دهد كه اغلب كشاورزان مهم‌ترين و بيشترين معايب سيستم را در بعد اقتصادي دانسته و اصلي‌ترين مشكل اقتصادي آن را هم در خصوص تأمين هزينه‌ي اجراي پروژه و بازپرداخت تسهيلات بانكي اعلام كرده‌اند.
 3. حدود 90% از كشاورزان مشاركتشان در فرآيند به كارگيري سيستم آبياري جديد به مراحل قبل از اجراي آن برمي‌گردد، به عبارت ديگر تنها حدود 10% از كشاورزان با اراده و تصميم خود با اجراي سيستم موافق بوده‌اند.
 4. اغلب كشاورزان مورد مطالعه در صحنه‌ي زندگي اجتماعي در روستا عملاً گرايش پاييني به مشاركت با هم داشته‌اند و در فعاليت‌هاي كشاورزي نيز گرايش پاييني به بهره گیری از شيوه‌ي جديد توليد داشته‌اند.
 5. درآمد و اشتغال اغلب كشاورزان مربوط به فعاليت‌هاي كشاورزي بوده می باشد.
 6. حدود 80% از كشاورزان در اجرا، به كارگيري و نگهداري از سيستم جديد آبياري مشاركت كمي با هم داشته‌اند.

ب) نتايج استنباطي

 1. سنخيت فكري كشاورزان با دو زمينه‌ي نوگرايي فكري و مشاركت ذهني تأثير نسبتاً قوي‌اي بر ميزان مشاركت آن‌ها در اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌ي آبياري داشته می باشد.
 2. سنخيت اجتماعي و اقتصادي كشاورزان ارتباطي با مسأله‌ي عدم مشاركت در اجراي پروژه نداشته می باشد.
 3. بين نوگرايي عملي و مشاركت در اجراي پروژه ارتباط‌ي مثبت و معناداري وجود داشته می باشد.
 4. بين مشاركت‌جويي عملي كشاورزان در امور عمومي روستا و مشاركت در بهره‌برداري از پروژه همبستگي نسبتاً قوي‌اي وجود داشته می باشد.
 5. معايب فني و اجتماعي سيستم آبياري جديد تأثيري بر مشاركت در اجرا و بهره‌برداري از آن نداشته می باشد.
 6. بين معايب اقتصادي سيستم آّبياري جديد و مشاركت در اجرا و بهره‌برداري از آن ارتباط‌ي معكوسي وجود داشته می باشد.
 7. بين فرآيند پذيرش سيستم جديد آبياري و مسأله‌ي عدم مشاركت در بهره گیری از آن ارتباط‌ي معناداري وجود داشته می باشد.

نتيجه‌ي كلي:

بر اساس دستگاه رگرسيوني و آزمون تحليل مسير از مجموع عواملي كه به عنوان متغير مستقل به كار گرفته شده‌اند در يك ارتباط چند جانبه تا 37% بر متغير وابسته (عدم مشاركت در بهره گیری از پروژه) تأثير علمي داشته‌اند اين عوامل به ترتيب اهميت و ميزان تأثير عبارتند از: سنخيت فكري، فرآيند پذيرش، نوگرايي عملي و سنخيت اجتماعي. (ادامه تکه هایی از متن)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]