با عنوان : بررسي مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

موضوع:

بررسي مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران

استاد راهنما:

        جناب آقاي دكتر حميد ابهری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

 عنوان                صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول : کلیات …………………………. 4

مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ……………. 5

گفتار نخست : مفهوم تضامن………………… 5

بند اول : تضامن طلبكاران …………………. 5

بند دوم: تضامن بدهكاران ………………….. 6

گفتار دوم : اقسام تضامن ………………… 7

بند اول : تضامن مثبت و منفي……………….. 7

الف) تضامن مثبت يا تضامن طلب………………. 7

ب) تضامن منفي يا تضامن سلبي ………………. 8

بند دوم : تضامن كامل و ناقص……………….. 9

بند سوم : تضامن عرضي و طولي ………………. 10

مبحث دوم: منابع مسئولیت تضامنی……………….. 11

گفتار نخست: تضامن قراردادی ……………… 11

گفتار دوم : تضامن قانوني ……………….. 15

مبحث سوم : آثار تضامن………………………. 17

گفتار اول : آثار وحدت دين ………………. 17

بند اول : امكان مراجعه طلبكار به هر يك از مسئولان برای دريافت تمام دين…………………………………….. 17

بند دوم : برائت ذمه تمام بدهكاران در صورت وفاي به عهد از سوي يكي از متضامنان ……………………………….. 19

بند سوم : حق استناد به ايرادات مشترك توسط هر بدهكار متضامن   20

گفتار دوم : آثار تعدد روابط …………….. 20

بند اول: گذاشتن شرط در ارتباط بدهكار با طلبكار . 20

بند دوم : تهاتر …………………………. 20

بند سوم : تبديل تعهد …………………….. 22

بند چهارم : مالكيت مافي الذمه …………….. 23

گفتار سوم: آثار نمايندگي متقابل ………… 23

بند اول: مرور زمان ………………………. 24

بند دوم: درخواست تجديدنظر…………………. 24

فصل دوم : مسئوليت تضامني در حقوق مدني ……… 25

مبحث اول : مسئوليت تضامني در عقد ضمان ………… 26

گفتار اول : مفهوم ضمان …………………. 26

گفتار دوم : ضمان و تضامن ……………….. 27

بند اول : وجوه اشتراك ……………………. 28

بند دوم : وجوه اختلاف …………………….. 28

گفتار سوم : ماهيت عقد ضمان ……………… 29

گفتار چهارم : ضمان وثيقه اي و تضامني…….. 30

بند اول : ضمان وثيقه اي………………….. 31

الف) بقاء ذمّه مضمون عنه…………………… 31

ب) ابراء مضمون عنه ………………………. 31

پ )بقاء وثائق دين………………………… 31

ت) امكان اقاله ضمان………………………. 32

ث) عدم امكان ضمان مضمون عنه از ضامن ……….. 32

بند دوم : ضمان تضامني…………………….. 33

الف) اثر ضمان تضامني……………………… 33

ب) اثر ضمان يك نفر به نفع چند نفر………….. 34

پ) ضمان دو ضامن از يكديگر…………………. 34

مبحث دوم : مسئوليت تضامني در غصب……………… 34

گفتار اول : مفهوم غصب و اركان تشكيل دهنده آن    35

گفتار دوم : مبناي تضامن در غصب………….. 36

گفتار سوم : مسئوليت ايادي متعاقبه در مورد غصب   37

بند اول : ضمان غاصبين نسبت به عين در ارتباط مالك با غاصبين    39

الف) ابراء مالك و رجوع از حق نسبت به عين مال… 39

ب) انتقال حقوق مالك به يكي از غاصبان……….. 41

پ) تهاتر بين مالك و يكي از غاصبان در مورد عين . 42

بند دوم : ضمان غاصبين نسبت به منافع در ارتباط مالك با غاصبين 42

الف) ابراء مالك نسبت به منفعت……………… 43

ب) انتقال حقوق مالك نسبت به منفعت به يكي از غاصبان  44

پ) تهاتر بين مالك و غاصبان در مورد منافع …… 44

گفتار چهارم : ارتباط غاصبان با يكديگر ……. 44

بند اول : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر نسبت به عين مال    45

بند دوم : ترتيب رجوع غاصبان به يكديگر در صورت غرور  46

بند سوم : توزيع مسئوليت در مورد ضمان منافع …. 47

مبحث سوم : مسئوليت تضامني در سایر قوانین……….. 47

گفتار اول : مسئوليت تضامني كارگران متعدد… 48

بند اول : مبناي حقوقي مسئوليت كارفرما در برابر ثالث زيان ديده    48

بند دوم: شرايط تحقق مسئوليت كارفرما………… 49

الف) خسارت از طرف كاركنان اداري يا كارگران وارد آمده باشد    49

ب) زيان وارده به هنگام كار يا به مناسبت انجام آن باشد    49

بند سوم : امكان رجوع زيان ديده و كارفرما به كارگر يا كارمند مسئول 50

گفتار دوم : مسئوليت تضامني چند قيم ……… 52

گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه. .53

گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت… 53

فصل سوم: مسئوليت تضامني در حقوق تجارت ……… 56

مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت ………………… 57

گفتار اول: تضامن طولي و عرضي …………… 57

گفتار دوم: موارد بري شدن ضامن از مسئوليت .. 58

بند اول : وفاي به عهد ……………………. 58

بند دوم : اقاله …………………………. 58

بند سوم : ابراء………………………….. 59

الف)ضمان ناقل ذمه………………………… 59

1)ابراء ازبعض دین………………………… 59

2)ابراء از تمام دین………………………. 59

ب)ضمان ضم ذمه به ذمه …………………….. 60

بند چهارم : تبديل تعهد ………………….. 60

بند پنجم : تهاتر…………………………. 61

بند ششم : مالكيت ما في الذمه………………. 61

گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تاديه دين با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشكست62

مبحث دوم : مسئوليت تضامني در اسناد تجاري ………. 63

گفتار اول : مسئوليت تضامني در برات………. 63

بند اول : تكاليف دارنده برات جهت بهره گیری از مزاياي مسئوليت تضامني ……………………………………….. 64

بند دوم : آثار عدم اعمال تكاليف قانوني توسط دارنده 66

الف) رجوع به براتگير …………………….. 67

ب) رجوع به برات دهنده…………………….. 67

پ) رجوع به ظهرنويس ها…………………….. 68

ت) رجوع به ضامن………………………….. 69

گفتار دوم : مسئوليت تضامني در سفته………. 70

بند اول : مسئوليت صادركنندگان متعدد سفته……. 71

بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوي صادركنندگان متعدد سفته 72

گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاري………… 73

بند اول : تعهدات اطراف ضمان پیش روی يكديگر…. 75

الف) تعهد ضامن پیش روی دارنده ……………. 75

1- تضامني بودن مسئوليت ضامن……………….. 75

2- محدوديت مسئوليت ضامن به مسئوليت مضمون عنه .. 76

ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه……….. 76

پ) تعهد مضمون عنه پیش روی ضامن……………. 77

ت) تعهد مسولان ديگر برات پیش روی ضامن………. 78

بند دوم : ضمانت از ضامن…………………… 78

گفتار چهارم : مسئوليت تضامني در چك………. 79

بند اول : مسئوليت تضامني صادر كننده چك و ظهرنويس ها 80

الف) رعايت مهلت در مراجعه به بانك………….. 80

ب) اقامه دعوي……………………………. 81

بند دوم : شكايت كيفري چك………………….. 81

بند سوم : مسئوليت تضامني نماينده و صاحب حساب در چك 82

بند چهارم : مسئوليت صادركنندگان چك از حساب مشترك    83

مبحث سوم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت تضامني….. 84

گفتار اول : اسم شركت …………………… 85

گفتار دوم : ميزان مسئوليت شركا …………. 86

مبحث چهارم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت با مسئوليت محدود    87

گفتار اول : اسم شركت …………………… 88

گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تشكيل شركت با مسئوليت محدود…………………………………… 89

بند اول : بطلان شركت ……………………… 89

بند دوم : نتايج بطلان شركت ………………… 91

بند سوم : مسئوليت مدني ناشي از بطلان شركت …… 92

مبحث پنجم : بررسي مسئوليت تضامني در شركت سهامي….. 93

گفتار اول : مسئوليت مؤسسان شركت ………… 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم : بطلان شركت ………………….. 95

گفتار سوم : قراردادهاي مديران با شركت …… 96

گفتار چهارم : شخص حقوقي سهامدار به عنوان مدير شركت  97

گفتار پنجم : مسئوليتهاي مدني مديران و مديرعامل  98

بند اول : مسئوليت عادي……………………. 99

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم : مسئوليت تضامني………………….. 100

نتيجه گيري و پیشنهادات………………………….  102

منابع   105

مقدمه

بيان مسأله

مسئوليت تضامني يعني اينكه براي انجام يك تعهد، حداقل دو نفر مسئوليت داشته باشد، بطوريكه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختيار داشته باشد كه از هر يك از آنان به گونه مستقل، انجام آن تعهد را به صورت كامل بخواهد. در حقوق ايران، مسئوليت تضامني بيشتر در حقوق تجارت هست و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل می باشد و تنها در صورتي پذيرفته مي گردد كه در عقد تصريح گردد. به عبارت ديگر، گفته مي گردد كه در حقوق تجارت ايران اصل بر مسئوليت تضامني می باشد ولي در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني، جنبه استثنايي دارد.

مانند موارد مسئوليت تضامنی مورد مذكور ماده 249 ق. ت مي باشد كه در آن صادر كننده و محال عليه و ظهر نويس ها پیش روی دارنده برات مسئوليت تضامني داشته و همچنين ضامني كه ضمانت هر يك از آنان را نموده با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده می باشد. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه می باشد برخلاف حقوق مدني كه قائل بر نقل ذمه به ذمه مي باشند یعنی با عقد ضمان دين از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مي گردد و در نتيجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحيه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقي مي ماند برخلاف حقوق مدني كه ذمة هر دو بري مي گردد. از موارد ديگر مسئوليت تضامني ماده 19 ق. ص . چك مي باشد كه بيان داشته در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائيه عليه هر دو نفر صادر مي گردد. از موارد ديگر مسئوليت تضامني مسئوليت شركاي شركتهاي تضامني مي باشد كه حداقل از دو نفر تشكيل شده و مسئوليت شريك علاوه بر اينكه شخصي می باشد، تضامني نيز هست و در صورت انحلال شركت، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام ديون شركت می باشد. در اين تحقيق سعي بر آن شده كه مفهوم و آثار مسئوليت تضامني و مصاديق آن در حقوق ايران بررسي گردد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را پیش روی دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت گردد مسئوليت او چگونه می باشد؟

فرضيه هاي تحقيق :

1- در حقوق تجارت ايران، قاعده كلي مسئوليت، مسئوليت تضامني می باشد

2- از استقراء در مواد مختلف قانوني، مي توان در حقوق مدني ايران نيز براي حمايت از طلبكار، مسئوليت تضامني را پذيرفت

3- ظهرنويس طبق اصل كلي ماده 249 ق. ت نمي تواند با قيد شرط خلاف، مسئوليت خود را محدود نمايد.

4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء شخص ديگر وارد شركت گردد، متضامناً با ساير شركا مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت، قبل از ورود او داشته می باشد.

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني گردید.

پيشينه تحقيق:

در مورد مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران ،كتاب يا تحقيق مستقلي انجام نشده می باشد اما بسياري از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتي از موضوع بحث نموده اند مانند مي توان به موارد زير تصریح كرد:

1- اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: «دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده مي تواند پس از اعتراض عدم تأديه عليه هر يك از مسئولان برات اقامه دعوي نمايد. و همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به ما قبل خود دارد. اين قواعد، غیر از اجراي قواعد كلي مسئوليت تضامني نيست»

2- جعفری لنگرودي، محمد جعفر، ضمان عقدي در حقوق مدني، ص 250 « مقصود از ضمان تضامني آن می باشد كه به موجب عقد ضمان، بستانكار بتواند طلب خود را چه از مديون اصلي و چه از ضامن مطالبه كند.»

3- كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، ص140« مسئوليت تضامني وسيلة تأمين وصول طلب و وثيقه شخصي به سود طلبكار می باشد، تضامن به مقدار بدهي بدهكاران، چيزي نه مي افزايد و نه كم مي كند.»

روش تحقيق :

روش تحقيق، روش كتابخانه اي بوده كه با بررسي و مطالعه كتابها و ديگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوري اطلاعات و نقد و بررسي موضوع پرداخته مي گردد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي – تحليلي مي باشد.

تقسيم مطالب :

مطالب اين پايان نامه در سه فصل بيان شده می باشد:.

در فصل اول، به كلياتي در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئوليت تضامني پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئوليت تضامني در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئوليت تضامني در حقوق تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه :124

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***