با عنوان : مطالعه اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی-گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش زراعت

 عنوان:

مطالعه اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری

  استاد راهنما

دکتر حسین عباسپور

 استاد مشاور

مهندس علی دماوندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

 چکیده. 1    

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات… 5

1-1 استعداد تولید در غلات… 5

2- 1 ذرت… 6

1-2-1 تاریخچه 6

2-2-1 ویژه گیهای گیاهشناسی.. 6

3-2-1 شرایط رشد 7

4-2-1 جوانه زنی و مراحل رشد گیاه ذرت… 8

5-2-1 تولید ماده خشک… 9

6-2-1   انواع ذرت… 9

7-2-1 فنولوژی ذرت… 9

8-2-1 مرحله رشد برگ… 10

9-2-1 دوره گلدهی.. 10

10-2-1دوره پر شدن دانه. 11

11-2-1 دوره خشک شدن دانه. 12

12-2-1 نیاز گرمایی ذرت… 12

13-2-1ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیک ذرت… 12

1-3-1عملیات کاشت ذرت… 13

2-3-1 زمان کاشت ذرت… 13

3-3-1 فاصله کاشت… 13

4-3-1 عمق کاشت… 13

4-1 عملیات داشت… 14

1-4-1کولتیواتور ودندانه زدن. 14

2-4-1 کنترل علف های هرز. 14

3-4-1- آبیاری.. 114

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-4-1 کوددهی.. 15

5-1 برداشت… 15

فصل دوم مطالعه منابع. 16

1-2پیش تیمار بذر. 16

1-1-2تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی واستقرار اولیه گیاهچه. 18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-2 تاثیر پیش تیمار بذر برافزایش دانه محصول و بیوماس. 18

3-1-2پيش‌تیمار بذر وزودرسی.. 19

4-1-2 تأثیر پیش تیمار بذردر بهبود رفتار جوانه زنی تحت شرایط تنشهای محیطی.. 20

5-1-2 تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود وکارایی مصرف آب… 20

6-1-2 تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا. 21

2-2 انواع پیش تیمار. 21

1-2-2 هیدروپرایمینگ… 21

2-2-2 اسموپرایمینگ… 21

3-2-2 هالوپرایمینگ… 21

4-2-2 ماتریکوپرایمینگ… 21

5-2-2 ترموپرایمینگ… 21

6-2-2 هورموپرایمینگ… 21

7-2-2 بیو پرایمینگ… 21

3-2 پیش تیمار ذرت… 25

4-2 اثرات مفید و محاسن پرایمینگ… 26

1-4-2 اثر بر جوانه زنی واستقرار گیاهچه. 26

2-4-2 اثر بر سنتز پروتیئین ها 28

3-4-2 اثر بر سنتزاسید نوکلئیک. 28

4-4-2 اثر بر تقسیم سلولی.. 29

5-4-2 اثر بر نفوذپذیری غشاء. 29

6-4-2 افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها 30

7-4-2 اثر بر خواب بذر. 31

8-4-2 اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر. 31

5-2 جنبه های منفی پرایمینگ… 32

6-2 تنش شوری.. 33

7-2 وضعیت خاک های شور در جهان. 34

8-2 خاکهای شور در ایران. 34

9-2 طبقه بندی خاک های شور 35

1-9-2- خاک های شور. 35

2-9-2 خاکهای سدیمی.. 35

3-9-2 خاک های شور- سدیمی.. 36

10-2 طبقه بندی گیاهان براساس واکنش آنها به شوری.. 36

11-2 اثرات ظاهری تنش شوری بر گیاه 37

12-2 اثرات فیزیولوژیک تنش شوری برگیاه 39

1-12-2 تنش اسمزی ناشی از تنش شوری.. 39

2-12-2- تنش سمییت یونی ناشی از شوری.. 40

3-12-2 تنش عناصرغذایی ناشی از شوری.. 40

13-2 معیارهای تحمل نسبت به شوری.. 41

14-2 روشهای ارزیابی تحمل به شوری گیاهان. 41

15-2 مقاومت گیاهان در برابر شوری.. 42

16-2 سازوکارهای مقاوم به شوری.. 42

17-2 تحقیقات انجام شده در ارتباط با شوری در گیاهان زراعی.. 43

1-17-2 جوانه زنی 43

2-17-2 رشد رویشی.. 46

3-17-2 غلظت پروتئین کل.. 48

4-17-2 عملکرد دانه و محتوی روغن.. 49

فصل سوم:مواد و روش ها 51

1-3 تاریخ و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش… 51

2-3 طرح آزمایشی.. 52

3-3 روش کار در آزمایشگاه 52

4-3 اسمو پرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول. 53

5-3 روش کار در گلخانه. 54    

6-3 روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها. 56

فصل چهارم:نتایج و بحث… 57

1-4 آزمایشگاه 57

1-1-4 درصد جوانه زنی.. 57

2-1-4 سرعت جوانه زنی.. 57

3-1-4 وزن تر وخشک ریشه چه. 59

4-1-4 طول ریشه چه. 60

5-1-4- وزن تر و خشک کلئوپتیل.. 62

6-1-4 طول کلئوپتیل.. 63

7-1-4 وزن تر وخشک گیاهچه. 63

8-1-4 طول گیاهچه 64

9-1-4 بنیه بذر 68

10-1-4 ضریب آلومتری.. 69

11-1-4 نسبت وزن خشک ریشه چه به وزن خشک کلئوپتیل.. 70

2-4 گلخانه. 74

1-2-4 وزن تر و خشک ریشه. 74

2-2-4 وزن تر و خشک ساقه. 74

3-2-4 وزن تر و خشک برگ… 75

4-2-4- ارتفاع بوته. 78

5-2-4 طول و عرض برگ… 78

6-2-4 کلروفیلa وb. 79

7-2-4 کارتنوئید. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 83

1-5 نتیجه. 83

2-5 پیشنهادات… 84

فصل ششم: منابع مورد بهره گیری 85

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

جدول 1-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه 66

جدول 2-4 مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه 67

ادامه جدول 1-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط آزمایشگاه 71

ادامه جدول 2-4 مقایسه میانگین ها در شرایط آزمایشگاه 72

جدول 3-4 نتایج تجزیه واریانس درشرایط گلخانه. 76

جدول 4-4 مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه… 77

ادامه جدول3-4 نتایج تجزیه واریانس در شرایط گلخانه. 81

ادامه جدول 4-4 مقایسه میانگین ها در شرایط گلخانه. 882

جدول1-3 اختصار آمار هواشناسي شهرستان شاهرود در طول فصل رشد ذرت درسال1391. 51

مطالعه اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری

چکيده

به منظوربررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مو لفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار به صورت آزمایشگاهی و گلدانی در سال 91- 90 در آزمایشگاه و گلخانه مرکز آموزش کشاورزی شاهرود انجام گردید. فاکتور اول شامل 4 سطح شوری صفر(شاهد)،3 ،6، 9 دسی زیمنس برمتر مربع و فاکتور دوم شامل پیش ‌تیمار پلی اتیلن گلایکول1470000در چهار سطح صفر(شاهد)، 100، 200 و 400 گرم در لیتربود. نتایج حاصل از بررسي هاي آزمایشگاهي نشان دادند که اثر شوری بردرصد جوانه زنی و وزن خشک کلئوپتیل در سطح 5 درصد وبرصفات سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک و طول ریشه چه و وزن تر کلئوپتیل و طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک و طول گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، بنیه بذر،ضریب آلومتری و نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیل در سطح یک درصدمعنی داربود. همچنین اثر پلی اتیلن گلایکول برصفات سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک و طول ریشه چه و وزن تر و خشک و طول کلئوپتیل، وزن تر و خشک و طول گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، بنیه بذر،ضریب آلومتری و نسبت وزن خشک ریشه چه به کلئو پتیل در سطح یک درصدمعنی دار بود. اثرمتقابل بین شوری و پلی اتیلن گلایکول برسرعت جوانه زنی در سطح 5 درصد و برطول ریشه چه،وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه ، بنیه بذر، ضریب آلومتری در سطح یک درصد معنی دارشد. نتایج حاصل از آزمايشات گلخانه اي نشان دادکه اثر شوری بروزن تر و خشک برگ، عرض برگ، کلروفیلa در سطح 5 درصد معنی دار بود و بروزن تر وخشک ریشه، وزن تر وخشک ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ، کلروفیل b ،کارتنوئید در سطح یک درصد معنی دارشد. اثر پلی اتیلن گلایکول بر کلروفیل a در سطح 5 درصد معنی دار بودو بروزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک برگ، وزن تر وخشک ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ،عرض برگ، کلروفیل b،کارتنوئید در سطح یک درصد معنی دارشد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پیش تیمار بذر بامحلول 100 گرم درلیتر پلی اتیلن گلایکول 1470000باعث بهبود مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت گردید.

کلمات کلیدی: ذرت، تنش شوری، پلی اتیلن گلایکول، پیش تیمار.

مقدمه

ذرت پس از گندم وجو سومین غله مهم جهان می باشد.در درجه اول ذرت برای تولید دانه و در درجه دوم به مقصود تولید علوفه و ماده خام تولیدات صنعتی کشت می گردد .دانه ذرت هم برای بشر وهم برای حیوان مصرف می گردد قسمتهای رویشی گیاه وقتی سبز هستند قطع یا خشک می شوند و یا بصورت سیلو برای مصرف دام مورد بهره گیری قرار می گیرند. درحال حاضر سطح زیر کشت آن در ایران 350000 هکتار با مقدار تولید 2میلیون تن می باشد.

ذرت در مناطق گرمتر نواحی معتدل و نواحی مرطوب رشد می کند. در ایران از کل 165 میلیون هکتار سطح کشور، مساحتی درحدود 5/23 میلیون هکتار که معادل 2/14درصد از کل سطح کشور می باشد به درجات مختلف با مسائل شوری ، سدیم (قلیائی) بودن، زهدار و ماندابی بودن روبروست. علل اصلی شوری اراضی زراعی کشور که اکثراً دراقلیم های خشک و نیمه خشک واقع می باشند، مهاجرت املاح محلول از عمق به سطح خاک در اثر تبخیر شدید رطوبت و کمبود بارندگی و ناکافی بودن آب آبیاری جهت شستشوی نمکهای تجمع یافته در عمق خاک زراعی می باشد. در حال حاضر با در نظر داشتن این که بخشی از منابع آب و خاک شور مورد بهره برداری قرار می گیرد . دستیابی به ارقام متحمل به شوری که دارای عملکرد بیشتری در شرایط تنش شوری باشند به عنوان یکی از راه حل ها ی مقابله با این تنش مطرح می باشد . مطالعه اثر شوری بر سرعت و درصد جوانه زنی و همچنین رشد ریشه چه و ساقه چه در بسیاری از گیاهان زراعی نشان داده می باشد که تنش شوری در مرحله جوانه زنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بسیاری از گونه ها می باشد . زیرا شوری باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین کاهش رشد ریشه چه و ساقه چه می گردد et al., 2001)،Ghoulam) Munns, 2002) ). شرط اساسی برای دستیابی به محصول در یک زراعت فراهم بودن شرایط استقرار گیاه زراعی و یا توانمند بودن گیاه زراعی در استقرار و ایجاد سطح سبز اولیه می باشد . تنش شوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل جلوگیری کننده از جوانه زنی یکنواخت بذور و استقرار گیاهان زراعی در اینگونه مناطق مطرح می باشد (2003 . .(Demir et al.,سرعت و درصد جوانه زنی بذور مانند مهمترین عواملی می باشد که تحت تأثیر شوری قرار می گیرد. کاهش سرعت رشد و درصد جوانه زنی احتمالاً به دلیل آن می باشد که تنش شوری علاوه بر مسمومیتی که در گیاه ایجاد می کند باعث پایین رفتن پتانسیل اسمزی محیط بذر یا ریشه شده و رشد آنها را با مشکل مواجه می سازد .(Demir et al., 2003)

شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک می تواند به شدت تولید محصول را محدود نماید و دراین مناطق از اهمیت بیشتری برخورداراست. به نظر می رسد حدود 25 درصد اراضی آبی زمین های کشاورزی در نواحی خشک و نیمه خشک جهان به علت فقدان مدیریت صحیح تحت تنش شوری قرار گرفته اند FAO, 2000)). با در نظر داشتن طریقه افزایش اراضی شور در ایران و محدود بودن افزایش عملکرد از طریق افزایش سطح کاشت، لازم می باشد که به این عامل محیطی توجه خاصی مبذول و کشت گیاهان متحمل به شوری توسعه یابد.

ازطرفی شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی می باشد روی جوانه زنی و سبز شدن گیاهان ودرصد جوانه زنی ورشد گیاهچه تاثیر منفی داشته و رشد گیاه را محدود کرده و این امر در تقابل نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی می باشد.

يكي از موانع عمده عملكرد و توليد بالاي گياهان زراعي فقدان استقرار يكنواخت گياه می باشد كه به خاطر شرايط نامناسب خاكي و آب و هوايي می باشد (Mevale et al.,2003). بذور گاهي اوقات در بسترهايي كاشت مي شوند كه به دليل عدم بارندگي درزمان كاشت رطوبت نامناسبي دارند(Angadi and Entz, 2002). كه نتيجه آن سبز شدن ضعيف و غير يكنواخت گياهچه می باشد (Mevale et al.,2003) .

امروزه بخشي از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقيقاتي بر روي تيمار‌هاي پيش از کاشت بذر[1] هستند. تحقيقات متعددي اثبات کرده می باشد که اعمال اين تيمار‌ها توسط زارعين قبل از کاشت بذر به خصوص در شرايط نامساعد محيطي و بستر غير بهينه بذر، مي‌تواند جوانه‌زني و رشد و نمو را در ابتداي دوره زيستي بهبود بخشيده و باعث استقرار هر چه بهتر گياهچه گردد. اين امر سبب بهره گیری مطلوب‌تر گياه از نهاده‌هاي موجود شده و در نهايت مي‌تواند سبب افزايش کمي و کيفي محصول گردد. در کل به اين تيمار‌ها پرايمينگ بذر اطلاق مي‌گردد (سلطانی و همکاران،1386). هيدروپرايمينگ در کاهش خطرات استقرار گياهچه در شرايط تنش خشکي موثر مي‌باشد و به بذر اجازه مي‌دهد تا رشد يکنواختي را در شرايط بارندگي‌هاي نامنظم داشته باشد. همچنين بذور را هيدراته کرده، بهره گیری از مواد شيميايي را به حداقل رسانده و باعث بهبود بنيه بذر و رشد گياهچه مي‌گردد(جلیلیان و خدابنده،1375).

همچنين اثرات سودمند تيمار کردن بذر در فعاليت‌هاي مزرعه‌اي در گياهاني مثل گندم، چغندرقند، ذرت و سويا گزارش شده می باشد(Parera and Cantliffe,1994;Singh,1995;Sadeghiyan and Yavari,2004). رشيد و همکاران گزارش کردند، تيمار کردن بذرجو، باعث بهبود استقرار گياهچه در شرايط تنش شوري و خشکي مي‌گردد (Rashid et al., 2002).

براي اقدام پرايمينگ مزاياي زيادي مانند افزايش قوه ناميه، افزايش سرعت جوانه‌زني در شرايط درجه حرارت پايين، کوتاه‌کردن متوسط زمان جوانه‌زني، افزايش عملکرد ريشه، افزايش قدرت جوانه‌زني و استقرار گياهچه در شرايط آلودگي قارچي، افزايش قدرت جوانه‌زني در شرايط شوري و خشکي، کاهش نياز به آب جهت سبز‌شدن و در نهايت استقرار بهتر و بيشتر بوته در واحد سطح در گياهان مختلف ذکر گردیده می باشد (جلیلیان،1385). در همین راستا مطالعه ای تحت عنوان مطالعه اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری در آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت.

1-1 استعداد تولید در غلات

تاکنون افزایش عملکرد هم از راه ازدیاد سطح زیر کشت و هم از راه افزایش تولید را در واحد سطح موجب افزایش تولید محصول همگام به افزایش جمعیت شده می باشد. با این تفاصیل بایستی با به کار گیری شیوه های جدید کل تولید محصولات زراعی به ویژه غلات افزایش یابد. با گذشت زمان و افزایش میانگین تولید در واحد سطح ازدیاد عملکرد پیچیده تر خواهد گردید(Gallagher,1984). با یک دید خوش بینانه به نظر می رسد افزایش عملکرد غلات در واحد سطح دسته کم به دو دلیل زیر هنوز امکان پذیرباشد:

الف- منابع تغییر ژنتیکی در غلات هنوز به گونه کامل به خدمت گرفته نشده و با در نظر داشتن تنوع ژنتیکی در غلات هنوز منابع تغییر قابل بهره گیری زیادی هست که میتوان آنها را با روش های جدید به نژادی مولکولی مورد بهره گیری قرار داد و تا زمانی که این توانایی تغییر هست، برای افزایش عملکرد نیز زمینه وجود خواهد داشت (Gallagher,1984).

ب- عملکردی که هم اکنون در واحد سطح از مزارع غلات برداشت میشود، از میزان پتانسیل ژنتیکی عملکرد خیلی کمتر می باشد و در بسیاری نقاط حتی به نصف آن هم نمیرسد (Gallagher,1984).پس میتوان با برطرف کردن موانع تولید از راه انجام عملیات مناسب به زراعی و به نژادی زمینه ی بروز استعداد تولید را در ارقام کنونی یا ارقامی که در آینده اصلاح خواهند گردید فراهم آورد (Bushuk and Rasper,1994).

افزایش روز افزون جمعیت جهان و به تبع آن تقاضای مضاعف نسبت به غذا سبب توجه کشاورزان به اراضی کم بازده شده می باشد. گر چه توجه دست اندرکاران و مدیران بخش کشاورزی در دور افتاده ترین مناطق جهان نسبت به تبدیل این اراضی به مزارعی حاصلخیز متمرکز می باشند، با این حال جای تردیدی نیست که بخشی از غذای مصرفی بشر بایستی از مناطقی به دست آید که شرایط برای تولید و پرورش محصولات در آنجا بهینه نمی باشد (Harris et al.,1999)

تعداد صفحه :113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]